Ch Marjani Wittsend Line Of Fire aka Lincoln

 

Ch Marjani Wittsend Tis But A Scratch aka Monty

 

Ch Marjani Moon Over Seattle aka Daphne

 

 

 

GCh Marjani Wittsend Mark Of Carbon aka Smudge

 

Ch Marjani Wittsend I C U aka Chata